Nippon Paint
LANGUAGE     ไทย   ENGLISH
Nippon Paint Facebook Fanpage Nippon Paint Instagram Nippon Paint Youtube Channel

Privacy Policy

คำเตือน

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการคิดค่าบริการของข้อมูลแต่อย่างใด

การใช้ข้อมูล

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขในเว็บไซต์ หากผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำหรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยขัดต่อกฎหมาย หรือมิได้รับอนุญาต ข้อมูลเหล่านั้นต้องถูกส่งคืน หรือลบทิ้งโดยสิ้นเชิง ตามคำร้องขอของบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)

ความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ฯ ได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของนิปปอนเพนต์ ออโต้รีฟินนิช นี้มีความถูกต้องเที่ยงตรงให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่รับประกัน และไม่รับรองทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ต่อข้อมูลคำแนะนำ และความเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกใช้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากเว็บไซต์ของนิปปอนเพนต์ ออโต้รีฟินนิช

ความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูล เป็นของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น อีกทั้งบริษัท ฯจะไม่ขอรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ผู้เยี่ยมชมได้ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ในเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไวรัส

บริษัทฯ ได้พยามยามอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้ทุกหน้าของเว็บไซต์นี้ ปราศจากไวรัส แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับประกัน และไม่รับรองว่าทุกหน้าของเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส เป็นความรับผิดชอบของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ควรจะต้องติดตั้งโปรแกรมกำจัดไวรัสในเครื่องของท่านเอง

การเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน บริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมทั้ง มิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทฯให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การโฆษณา

ในเว็บไซต์นี้อาจปรากฏโฆษณาของสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของชิ้นงานโฆษณานั้น และบริษัทฯ มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ข้อเสนอและการประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ อาจแสดงข้อเสนอ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ จะต้องดูประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมหรือการประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอไว้ให้รับทราบ

ความรับผิดชอบ

ในขอบเขตทั้งหมดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยพิเศษ โดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียใดๆ ของรายได้ สูญเสียกำไร การสูญเสียมูลค่าจากการประหยัดที่คาดว่าจะได้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า การสูญเสียความเป็นส่วนตัว หรือ การสูญหายของข้อมูล) หรือค่าเสียหายอื่นใดที่มีผลใดๆ ก็ตามจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อมูล และความคิดเห็นใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเว็บไซต์นี้ การยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ นี้ให้หมายความรวมถึงความรับผิดชอบต่อเหล่าไวรัส รหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมทั้งหมดที่ขัดขวาง จำกัด ทำลาย ลดประสิทธิภาพการทำงาน ของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หรือขัดขวาง จำกัด ทำลายเนื้อหาที่ส่งผ่าน ส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าเว็บไซต์ หรือสิ่งที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์

การใช้งานระหว่างประเทศ

เว็บไซต์นี้ ไม่ได้เจาะจง สื่อสารกับผู้ใดที่อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ห้ามการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ผู้ใดก็ตามที่ถูกห้ามไม่ได้รับอนุญาต ต้องไม่เข้าชมเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ ไม่ได้รับรองว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ เหมาะสมต่อการเข้าเยี่ยมชม ตามกฎหมายของท้องถิ่น หรือตามอำนาจศาลใดๆ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เข้าชมโดยตนเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นตนเอง

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดกรุณาปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย